VAŽNO

SAZIV REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM
PLANU POSLOVANJA AD ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

 

 

 
 
 
DP „Hrastovača“ je osnovana 25.06.1997. godine, odlukom o osnivanju preduzeća br. 1260, i upisana u sudski registar kod Trgovinskog suda u Požarevcu dana 14.07.1997. godine pod br.Fi.487/97. Preduzeće je upisano u Registar privrednih subjekata BD.4450/2005.
Osnovna delatnost preduzeća „Hrastovača“ je gajenje žita i drugih useva i zasada. Preduzeće se bavi stočarstvom, proizvodnjom, doradom i prodajom semenskih roba.
Imamo dugogodišnju uspešnu saradnju sa „Institutom za ratarstvo i povrtarstvo“ iz Novog Sada, kao i sa „Institutom za kukuruz“, Zemun Polje.
Zajedničku proizvodnju organizujemo sa sledećim preduzećima: „Delta M“ Beograd, „Ventura“ d.o.o. Beograd, PP „Filip“ Požarevac, fabrika ulja „Dunavka“ Veliko Gradište, „Kosmoprodukt“ Veliko Gradište.
Privredni subjekt je registrovan za spoljnotrgovinski promet, kao i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.
Preduzeće ima sva ovlašćenja u prometu sa trećim licima i za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.
Preduzeće zastupa i predstavlja direktor preduzeća, Velimir Pašalić, diplomirani ekonomista. Organi preduzeća su skupština, upravni odbor i nadzorni odbor.
Ukupan broj zaposlenih je 89. Strukturu zaposlenih čine osmoro kadrova visoke stručne spreme, sedmoro više stručne spreme, petnaestoro srednje stručne spreme, jedan VKV, jedanaestoro VK i četrdesetsedam NK radnika.
Sedište preduzeća je u Požarevcu, ulica Moravska b.b.
   
 
 
 
 
 
 
 
expert d.o.o. 2006.